sextoy ดิลโด้ ตุ๊กตายาง ไข่สั่น ชุดนอนไม่ได้นอน เซ๊กทอย

ดิลโด้เหมือนจริง ตั้งพื้นได้ ติดผนัง เหมาะกับพนังลื่น เช่นกระเบื้อง ตู้ผิวลื่น โต๊ะ ไม่ยึดติดผิวขรุขระ ซีเมนต์ ผลิตจากซิลิโคนอย่างดี นิ่มมาก หักงอได้ กันน้ำ ติดแน่น มีหลายขนาด  รูปทรงแลับล็อคขนาดมาตามมาตราฐาน แต่ขนาดใหญ่ก็มี ขนาดเล็กก็มี ใช้ได้หลายครั้ง

Dildo like real floor, can be wall mounted, suitable for slippery flap Such as tile, slippery surface, table, not stick to rough surface, cement, made from silicone, very soft, broken, bendable, waterproof But large, small, there are many uses

假阳具像真正的地板,可以壁挂,适合光滑的皮瓣 如瓷砖,表面光滑,桌面,不粘表面粗糙,水泥,硅胶制成,非常柔软,破碎,可弯曲,防水 但大,小,有很多用途
Jiǎ yángjù xiàng zhēnzhèng dì dìbǎn, kěyǐ bìguà, shìhé guānghuá de pí bàn rú cízhuān, biǎomiàn guānghuá, zhuōmiàn, bù nián biǎomiàn cūcāo, shuǐní, guījiāo zhì chéng, fēicháng róuruǎn, pòsuì, kě wānqū, fángshuǐ dàn dà, xiǎo, yǒu hěnduō yòngtú

sextoy ดิลโด้ ตุ๊กตายาง ไข่สั่น ชุดนอนไม่ได้นอน เซ๊กทอย ดิลโด้ตั้งพื้นติดผนัง ดิลโด้เสมือนจริง สามารถใส่กับกางเกงทอมได้

sextoy, dildo, doll, rubber, egg, vibrator, pajamas, not sleeping Virtual dildo Can be worn with pants Tom

sextoy,假阳具,娃娃,橡胶,鸡蛋,振动器,睡衣,不睡觉 虚拟假阳具 可以搭配裤子汤姆
Sextoy, jiǎ yángjù, wáwá, xiàngjiāo, jīdàn, zhèndòng qì, shuìyī, bù shuìjiào xūnǐ jiǎ yángjù kěyǐ dāpèi kùzi tāngmǔ


sextoy ดิลโด้ ตุ๊กตายาง ไข่สั่น ชุดนอนไม่ได้นอน เซ๊กทอย